Ambulante Begeleiding

 Ambulante Begeleiding (V)SO de Piramide is expert op het gebied van onderwijs aan leerlingen met een chronische ziekte, een neurologische aandoening of een lichamelijke beperking. Wij bieden specialistische begeleiding en ondersteuning op maat, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van de leerling en de school. Onze ambulant begeleiders hebben jarenlange ervaring in het begeleiden en ondersteunen van scholen voor regulier en speciaal basisonderwijs (PO en SBO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Download hier onze brochure.
Download hier meer informatie over onze mogelijkheden en tarieven.

ONZE EXPERTISE

Deskundig
Wij hebben kennis over ziekten, neurologische aandoeningen en lichamelijke beperkingen en de gevolgen daarvan voor ontwikkeling en leren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om: • Lichamelijke beperkingen, zoals: cerebrale parese (CP), spina bifida, osteogenes imperfecta (‘brekebeentjes’) of DCD (coördinatiestoornis). • Chronische of langdurige ziekten, bijvoorbeeld: cystic fybrosis (taaislijmziekte), diabetes, stofwisselingsziekten, auto-immuunziekten, kanker, hartklachten, nierproblemen, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) of reuma. • Belemmeringen voortkomend uit neurologische aandoeningen, zoals spierziekten en niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Wij maken, samen met ouders en het onderwijsteam, de vertaalslag van medisch jargon en kindkenmerken naar concreet handelen in de onderwijspraktijk van nu.

Betrokken en op maat
Onze begeleiding is afgestemd op de ondersteuningsvraag van de school en de leerling. We zijn flexibel en betrokken, we werken vanuit ons hart en we geven niet op voordat we een oplossing hebben gevonden. Om optimaal te ontwikkelen is het belangrijk dat een kind goed in zijn vel zit. Het welbevinden van de leerling staat daarom centraal in de handelingsplanning en (voortgangs)gesprekken. Creatief en oplossingsgericht dragen we bij aan maximale ontwikkeling en plezier in leren.

Kansen en mogelijkheden Zonder voorbij te gaan aan de beperking van de leerling, denken wij zoveel mogelijk in kansen en mogelijkheden. We dagen kinderen en onderwijsmedewerkers uit hun grenzen te verleggen, zodat vooruitgang en verdere ontwikkeling gestimuleerd wordt. Onze kennis over aanpassingen en hulpmiddelen kan helpen belemmeringen in het volgen van onderwijs te verminderen of weg te nemen.

Samen
Ons uitgangspunt is: 'Samen kunnen we dit aan!' Wij luisteren en observeren, denken mee en geven advies. We nemen de leerling en de leerkracht/docent 'bij de hand', zij zijn degenen die de aanpassingen in de praktijk brengen. Samenwerking met de leerling, onderwijsmedewerkers, ouders en externe partners is een voorwaarde voor ondersteuning met effect.

Communicatie en afstemming
Vaak zijn meerdere specialisten en ondersteuners betrokken bij de leerling. In het overleg over onderwijs en zorg aan de leerling zijn wij de ‘spin in het web’: wij zorgen dat alle partijen op de hoogte zijn van relevante informatie. Indien noodzakelijk nemen wij, in overleg met ouders, contact op met de behandelend arts of therapeut om af te stemmen over ontwikkelingen en ondersteuning. Als we zelf hulp of informatie nodig hebben, kunnen we advies en ondersteuning vragen aan onze collega ambulant begeleiders, ambulant begeleiders van andere scholen, collega's van (V)SO De Piramide en specialisten, therapeuten en ondersteuners in ons netwerk.

Op afstand én dichtbij
Wij kennen leerling, school en ouders en luisteren naar hun vragen en problemen. Tegelijkertijd kunnen wij als externe objectief (vanuit onze 'helikopterblik') signaleren wat anderen mogelijk over het hoofd zien. Wij zeggen wat anderen niet kunnen of durven benoemen: het kan nodig zijn te benadrukken dat ziek zijn niet zielig is, in andere situaties is het juist onze taak duidelijk te maken dat onzichtbare belemmeringen wel degelijk aanpassingen vereisen.

WAT WIJ DOEN
Afhankelijk van de ondersteuningsvraag richt onze begeleiding zich op het team, de docent of leerkracht en/of de leerling. Wat wij onder andere doen: • Observatie; • Advies en (praktische) coaching; • Ondersteunen bij opstellen en evalueren van arrangementsaanvraag en ontwikkelingsperspectief; • Individuele leerlingbegeleiding; • Workshops en voorlichting; • Deelnemen aan overleg; • Training en coaching voor leerlingen (individueel en in groepen); • Contact (bijvoorbeeld met artsen, specialisten en therapeuten); • Inschakelen van expertise uit ons netwerk.

CONTACT
Wilt u gebruik maken van onze expertise, begeleiding en ondersteuning?
Stuur ons een e-mail met uw vraag en contactgegevens. Wij nemen binnen vijf werkdagen contact met u op.
Ambulante Begeleiding (V)SO De Piramide: ambulantebegeleiding@hmsdepiramide.nl