Ouders

(V)SO De Piramide hecht veel waarde aan een goede communicatie met de ouders.
Daarbij neemt overleg met de ouders een belangrijke plaats in.
Daarnaast worden ouders regelmatig geïnformeerd  over de fysieke-, sociale- en cognitieve vorderingen van hun kinderen.
Bovendien willen wij van de ouders weten of zij tevreden zijn over de kwaliteit van de school en of zij bereid zijn te helpen bij schoolactiviteiten.

Contact met de ouders
Voor een school als (V)SO De Piramide is een goed contact tussen ouders en school  van grote waarde, omdat zowel de ouders als de school regelmatig voor de lastige keuze komen te staan om te bepalen wat voor een kind in een gegeven situatie het juiste evenwicht is tussen behandeling en onderwijs.
Dit evenwicht wordt in overleg met de ouders vastgelegd binnen de individuele planbesprekingen.

Andere vaste contactmomenten met de ouders zijn:

  • de rapportavonden;
  • bespreking ontwikkelingsperspectief
  • de algemene informatieavond;
  • de voorlichting aan de schoolverlaters SO/VSO;
  • themadagen/avonden;
  • afsluitingen van projecten;
  • feestelijkheden.

De ouders worden schriftelijk geïnformeerd d.m.v.:

  • ouderbrieven SO/VSO vanuit het management of individuele medewerkers;
  • nieuwsbrieven SO 
  • nieuwsbrieven VSO.

Kopiën van deze berichtgeving, m.u.v. de berichtgeving door individuele medewerkers.

Kijk voor meer onformatie OP:
subpagina Ouderberichtgeving

Ouderraad en medezeggenschapsraad
Een aantal betrokken ouders heeft zich verenigd in de Ouderrraad.
De ouders communiceren over algemene zaken in de formele zin met de directie, c.q. het Schoolbestuur door een vertegenwoordiging van een drietal ouders in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.  

Kijk voor meer informatie op:
subpagina Ouderraad

Kijk voor meer informatie op:
subpagina M.R.