Onderwijs

Geschiedenis
De oorspronkelijke naam van De Piramide was De Haagse Mytyl School De Piramide.
De doelgroep onder die schoolnaam bestond uit leerlingen met lichamelijke beperkingen.
Als gevolg van de 'verbrede toelating' heeft de school er in 2004 een tweede doelgroep bijgekregen, t.w. leerlingen met een langdurige ziekte.
Door de komst van deze tweede doelgroep was de oorspronkelijke naam van de school niet langer van toepassing op het beeld van de leerlingenpopulatie. 
Daarom voert de school sinds 2007 de naam (v)so De Piramide.

De oude naam van de school klinkt echter nog vaak door.
Zo is de naam 'De Mytylschool' in het Haagse onderwijsveld de gangbare aanduiding voor onze school.
Ook kent de school de Stichting Vriendenkring van de Haagse Mytylschool.
In de e-mailadressen is de oude naam nog terug te vinden in de extensie @hmsdepiramide.

De naam Piramide is bedoeld als metafoor voor de behoefte aan ondersteuning en therapie, breed aan de basis bij de jongste leerlingen in het so, smal in de top bij de schoolverlaters in het vso, van wie een meer zelfstandige houding wordt verwacht.  

Doelgroep 
De Piramide biedt (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen van vier tot twintig jaar.
Onze leerlingen kunnen als gevolg van hun lichamelijke beperking of langdurige ziekte (nog) geen regulier onderwijs volgen.
Ons onderwijsaanbod is vergelijkbaar met het aanbod in het regulier onderwijs.
Door de specifieke expertise van ons team, de aanpassingen in ons gebouw en de intensieve samenwerking met Sophia Revalidatie krijgen de leerlingen onderwijs, onderwijsondersteuning en de (medische) zorg die ze nodig hebben om te leren en zich optimaal te ontwikkelen.
De leerlingen stromen uit naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt.

(V)SO De Piramide is bovendien verantwoordelijk voor de ambulante onderwijskundige begeleiding van leerlingen in het Primair Onderwijs,
het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs,  terugplaatsingsbegeleiding, preventieve ambulante begeleiding en collegiale consultatie.

Ten slotte begeleiden we ouders in hun keuze voor de juiste vorm van speciaal onderwijs en het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband waarin de leerling woonachtig is.  
Kijk voor meer informatie op:
Aanmelding en toelating