Missie en onderwijsvisie

Missie en onderwijsvisie
De Piramide is één van de 54 scholen die vallen onder het bestuur van de stichting de Haagse Scholen. Op Stichtingsniveau geldt een overkoepelende missie

Missie van De Haagse Scholen

Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen.
De Haagse Scholen koppelt aan deze missie een vijftal beloften:
1. Wij kennen ieder kind.
2. Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.
3. Wij leren onze leerlingen samen te werken en samen te leven.
4. Wij geven onze leerlingen verantwoordelijkheid voor het eigen leren.
5. Onze medewerkers onderzoeken en ontwikkelen hun kennis, houding en vaardigheden.

De missie van de Piramide
De Piramide staat open voor leerlingen met een chronisch ziektebeeld of een lichamelijke beperking; leerlingen die [nog] geen onderwijs in een reguliere setting kunnen volgen. Zij krijgen de kansen die nodig zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Wij leren onze leerlingen om later zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de samenleving: in wonen, werken, burgerschap, verder leren en vrijetijdsbesteding. Daar is heel ons programma op gericht en daar is onze school op ingericht.
Goed onderwijs leidt tot een grote mate van deelname en integratie van onze leerlingen in de samenleving. Daar mag u ons op aanspreken. Om dat te kunnen bereiken vragen wij van alle medewerkers van de school een hoog ambitieniveau: hoog voor zichzelf en hoog voor de school. Voor onze leerlingen is alleen het beste goed genoeg.

Onze concrete ambitie
De Piramide is hét expertisecentrum voor leerlingen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking. De Piramide verzorgt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gericht op uitstroom naar een vorm van vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt.
Daarnaast worden we binnen de samenwerkingsverbanden in de regio beschouwd als inhoudelijke en onderwijskundige vraagbaak voor leerlingen met een chronisch ziektebeeld of een lichamelijke beperking.
De Piramide scoort op de periodieke kwaliteitsonderzoeken bovengemiddeld, met andere woorden: wij nemen geen genoegen met de uitspraak: "goed is goed genoeg". De Piramide gaat voor "beter".

De uitgangspunten voor ons onderwijs
Om onze missie en onze concrete ambitie te realiseren hanteren we de volgende uitgangspunten
• Het kind staat centraal; het programma is leidend.
• Ons onderwijs is opbrengstgericht.
• Maatwerk door samenwerking.
• Leren is leuk.
• Permanente professionalisering is noodzakelijk.

Bovenstaande uitgangspunten sporen met de thema's zoals deze zijn verwoord in het bestuursakkoord tussen het Ministerie van Onderwijs en de PO-raad en met het ambitiestatement van de Stichting De Haagse Scholen.

De onderwijsvisie van de Piramide
Bij ons staat de leerling centraal. Wij gaan altijd uit van zijn of haar mogelijkheden. Dat is ons vertrekpunt en van daar uit gaan we voor het hoogst mogelijke!
De kleinschaligheid van De Piramide maakt dat we kunnen en willen inzetten op een individuele benadering. Dat wordt verankerd in de wijze waarop wij maatwerk gestalte geven.
Het onderwijsaanbod op de De Piramide verschilt inhoudelijk niet van dat van het regulier onderwijs.
Als dat nodig is dan passen wij onze aanpak aan aan de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. Aan de inhoud echter, wordt niet getornd.
Om het beste uit onze leerlingen te halen hechten we aan een nauwe samenwerking met hun ouders. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen in de opvoeding.
Ons schoolklimaat staat voor veiligheid en respect. Veiligheid en respect zijn wat ons betreft nodig om tot optimale ontwikkeling te komen. Dat willen we bereiken door in de breedte van de organisatie te werken volgens heldere structuren; door op een heldere manier met elkaar te communiceren en door uit te stralen dat we ondersteunend zijn, ondersteunend in de totale ontwikkeling van onze leerlingen.
Leren en onderwijzen vindt wat ons betreft niet alleen plaats binnen de muren van een klaslokaal. Wij willen onze leerlingen prikkelen om uiteenlopende leerervaringen op te doen en dat gebeurt ook in de omgeving van de school of buiten de school. Wij zijn steeds op zoek naar het creëren van uitdagende leeromgevingen; leeromgevingen die voor onze leerlingen betekenisvol zijn.
Onze medewerkers zijn professionals. Al hun handelen is er op gericht om de leerlingen optimaal tot ontwikkeling te brengen. Dat betekent dat zij uitblinken in hun vakgebied én dat zij gericht zijn op samenwerking met [externe] specifieke deskundigen, juist vanwege de specifieke ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. En juist omdat we willen blijven uitblinken als professionals, is permanente professionalisering bij ons een speerpunt.
Samenwerking met externe partijen is noodzakelijk om onderwijskundig maatwerk te leveren. Wij hanteren in deze samenwerking steeds de insteek: "wat is nodig om een optimale ontwikkeling van onze leerlingen te garanderen en hoe kunnen we dat organiseren?"