Organisatie onderwijs

Goed onderwijs
Het onderwijsaanbod op De Piramide wordt gekenmerkt door het aanbieden van maatwerktrajecten.
Om maatwerk te realiseren heeft De Piramide haar schoolstandaarden vastgesteld en zijn de medewerkers in staat om binnen hun lessen vanuit verschillende perspectieven te differentiëren (instructie, begeleiding, leermiddelen, tijd en inhoud). Dit betekent dat het onderwijsaanbod zo veel als mogelijk aansluit op de onderwijsbehoefte van (groepen) leerlingen.
De Piramide baseert haar onderwijsaanbod van de so-afdeling op de kerndoelen van het speciaal onderwijs. Voor het vso geldt dat het programma is gebaseerd op de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (voor het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs) en op de kerndoelen voor het voortgezet speciaal onderwijs (voor het uitstroomprofiel Arbeidsmarkt).
Daarnaast gelden in de bovenbouw van het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs de examenprogramma's en eindtermen voor het voortgezet onderwijs.
De methodes die De Piramide hanteert zijn op deze kerndoelen gebaseerd en waar dat niet zo is hebben we de desbetreffende kerndoelen vertaald in leerlijnen. Zowel so als vso hebben leergebied overstijgende kerndoelen geprogrammeerd.
Voor alle leerlingen van de so-afdeling geldt een algemeen programma dat de leerlingen toeleidt tot een van de leerwegen in het vmbo of tot het Praktijkonderwijs. Daarnaast leidt De Piramide leerlingen, door maatwerktrajecten te ontwerpen, toe tot het havo. In een aantal gevallen worden leerlingen vanuit de so-afdeling in een van de uitstroomprofielen van het vso geplaatst.
Voor alle leerlingen in de vso-afdeling geldt een programma dat hen toeleidt naar hetzij een diploma [of certificaten] in één van de leerwegen in het vmbo [en daarmee naar een plaatsing in het mbo] of het havo [en daarmee tot het hbo] dan wel naar een plek op de arbeidsmarkt.
Naast een sterk programma geldt voor De Piramide dat leraren het onderwijs op een dusdanige wijze weten aan te bieden dat leerlingen worden uitgedaagd tot leren en ontdekken én dat zij plezier ervaren in leren door het opdoen van succeservaringen. Hiermee wordt het leerrendement van de leerlingen vergroot.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Alle leerlingen hebben een individueel ontwikkelingsperspectief.
In dit ontwikkelingsperspectief staat onder andere het verwachte uitstroomniveau, handelingsadviezen voor het team, de capaciteiten van de leerling, welke revalidatiebehandeling leerlingen krijgen en hoeveel (onderwijs)tijd dat kost.
De leraar werkt de handelingsadviezen voor iedere leerling concreet uit.
Als een leerling bijvoorbeeld ondersteuning van de logopedist krijgt bij taal, beschrijft de leraar wat dit inhoudt. We bespreken het OPP jaarlijks met de ouders.

Organisatie onderwijs so
De groepen in het so bestaan gemiddeld uit dertien leerlingen en zijn ingedeeld op basis van leeftijd, didactisch niveau (met name taal) en de ondersteuningsvraag van de leerlingen. Alle groepen hebben een eigen lokaal en een vaste combinatie van een groepsleraar (of -leraren) en onderwijsassistent(en). De groepsleraren geven de lessen en zijn verantwoordelijk voor het onderwijs. De onderwijsassistenten hebben onderwijsondersteunende en verzorgende taken.
Wij bieden de (door de overheid vastgestelde) kerndoelen per vakgebied voor het speciaal onderwijs aan. Deze komen grotendeels overeen met de kerndoelen voor het basisonderwijs.
Er zijn kerndoelen voor Nederlandse taal, Engels, Rekenen en wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie en Bewegingsonderwijs.
In groep 1 en 2 werken we aan deze doelen door spelend leren, werken vanuit thema's en met voorbereidende
taal-, lees- en rekenactiviteiten. Vanaf groep 3 zitten de leerlingen tijdens de vakken lezen, spelling en taal in een niveaugroep in hun eigen groep. In de bovenbouw zijn de niveaugroepen voor lezen, spelling en taal groepsdoorbrekend. De niveaugroepen voor rekenen zijn van groep 3 tot en met 8 bovenbouw b en uitstroom groepsdoorbrekend.
De niveaugroepen zijn ingedeeld op basis van toetsresultaten van methodegebonden toetsen en onafhankelijke toetsen van CITO.
Naast de kerndoelen per vakgebied bieden we de (door de overheid vastgestelde) leergebied overstijgende kerndoelen
voor het speciaal onderwijs aan. Deze zijn gericht op de brede ontwikkeling van de leerlingen.
Er zijn leergebied overstijgende kerndoelen voor Zintuiglijke en motorische ontwikkeling, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Leren leren, Omgaan met media en technologische hulpmiddelen, Ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit en Praktische redzaamheid.
Voor sommige leergebied overstijgende doelen werken we met een speciale methode. Zo gebruiken we voor de sociaal-emotionele omtwikkeling van onze leerlingen de methode 'Kinderen en hun sociale talenten'.
Wij streven ernaar dat al onze leerlingen uitstromen naar het voor hem of haar hoogst haalbare niveau.
Een deel van de leerlingen kan doorstromen naar regulier voortgezet onderwijs. Andere leerlingen hebben
ook in het voortgezet onderwijs speciale voorzieningen, ondersteuning en behandeling nodig. We maken hierin
altijd een zorgvuldige afweging.
We nemen bij alle leerlingen de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) af en een landelijke eindtoets.
We voeren in het najaar de eerste adviesgesprekken met alle ouders van leerlingen uit bovenbouw b en uitstroom. De leerlingen krijgen een formulier met daarin een voorlopig advies voor het vervolgonderwijs. Dit advies is gebaseerd op toetsresultaten, wensen van de leerling en ouders en ervaring van ons team met de leerhouding en leerprestaties van de leerling. In dit advies staat ook of de leerling naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan of dat het voortgezet speciaal onderwijs de meest passende plek is voor de leerling. 

Organisatie onderwijs vso
Het onderwijs van onze vso-afdeling is ingericht met de uitstroomprofielen Arbeid en Vervolgonderwijs.
Uitstroomprofiel Arbeid

Het onderwijs in dit uitstroomprofiel is gericht op uitstroom naar arbeid. Dit kan een (beschermde) werkplek of een
beroep zijn. Sommige leerlingen gaan naar de entreeopleiding van het mbo. De cognitieve mogelijkheden
van de leerlingen in dit uitstroomprofiel zijn zeer uiteenlopend.
Het niveau van leerlingen kan gelijk zijn aan het niveau van leerlingen in het praktijkonderwijs, maar soms kunnen de leerlingen cognitief het uitstroomprofiel vervolgonderwijs aan. Als gevolg van hun beperking of ziekte zijn ze in het uitstroomprofiel arbeid geplaatst.
Wij bieden de (door de overheid vastgestelde) kerndoelen voor het uitstroomprofiel arbeid aan.
Sommige leerlingen volgen een of meerdere vakken bij het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Zij kunnen examens
afleggen voor deze vakken. Ons onderwijs is dus zoveel mogelijk maatwerk, gericht op de mogelijkheden van de
leerlingen.
Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs
Het onderwijs in dit uitstroomprofiel is gericht op doorstroom naar het mbo of hbo: leerlingen kunnen een
diploma of certificaten halen voor vmbo en havo.
Net als in het regulier onderwijs zijn de klassen georganiseerd op leerjaar. We bieden de (door de overheid
vastgestelde) kerndoelen voor het uitstroomprofiel vervolgonderwijs en de examenprogramma's aan.
In de onderbouw zijn de doelen gelijk aan de kerndoelen voor het regulier voortgezet onderwijs. Vmbo-leerlingen
kunnen in de bovenbouw kiezen voor de sectoren economie, zorg & welzijn en techniek. Havo-leerlingen
kunnen kiezen voor de profielen economie & maatschappij of natuur & gezondheid.
Onze leerlingen kunnen een diploma behalen voor vmbo-tl en havo door het afleggen van staatsexamens. Het is ook mogelijk de staatsexamens te spreiden over verschillende jaren en de behaalde certificaten in te wisselen voor een diploma op tl- of havo-niveau.
De leerlingen die onderwijs volgen op vmbo-bb-niveau en vmbo-kb-niveau kunnen staatsexamens afleggen in
de theoretische vakken. Het is op De Piramide niet mogelijk een volledig diploma op dit niveau te behalen.
Leerlingen die het symbioseprogramma volgen kunnen wél een diploma halen, in het profiel Dienstverlening
en Producten. Wij zijn in het schooljaar 2013-2014 gestart met dit symbiosetraject, in samenwerking met het
Roemer Visscher College. De leerlingen blijven onderwijs volgen op De Piramide en voldoen aan de eisen van
het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) van dit college. Aanpassingen in tempo en inhoud zijn mogelijk,
de leerlingen voldoen uiteindelijk aan de eindtermen.
Onze leerlingen leggen de schoolexamens van het Roemer Visscher College op De Piramide af, onder
verantwoordelijkheid van het Roemer Visscher College.
Het Centraal Examen leggen ze af op het Roemer Visscher College.

Het schoolplan 2015 - 2019
In het schoolplan hebben wij onze onderwijsambities verwoord en de vertaling daarvan in 14 beleidsdoelstellingen beschreven. Doelstellingen op het gebied van onderwijsbeleid, onderwijsondersteuning, veiligheidsbeleid, personeelsbeleid en kwaliteitszorg.
Onze beleidsdoelstellingen zijn in globale termen geformuleerd en dienen als wenkend perspectief. Zij bieden richting zonder expliciet te zijn in de wijze waarop wij onze beleidsdoelstellingen gaan concretiseren. Daar is voor gekozen omdat de ervaring leert dat actuele ontwikkelingen steeds van invloed zijn op de keuzes die wij hebben gemaakt.
Om die reden worden de beleidsdoelstellingen geconcretiseerd in jaarplannen. Dat stelt ons enerzijds in de gelegenheid om te anticiperen op deze actuele ontwikkelingen en anderzijds biedt deze werkwijze ons steun bij een systematische en planmatige aanpak om onze beleidsdoelstellingen te realiseren.
De beleidsdoelstellingen zijn vertaald naar een beleidsagenda waarvan we per schooljaar een uitsnede kunnen maken. In deze beleidsagenda is een eerste concretiseringslag gemaakt door het formuleren van subdoelstellingen die op hun beurt weer leidend zijn voor de concrete, 'SMART'-geformuleerde, activiteiten die wij per schooljaar inzetten op de vijf eerder genoemde beleidsdomeinen.

Download:
schoolplan (V)SO De Piramide 2015-2019 (pdf)