Sponsoring

Sponsoring
De Stichting Vriendenkring van de Haagse Mytylschool is oorspronkelijk in het leven geroepen om als onafhankelijk rechtspersoon sponsors, fondsen en donateurs te werven voor de toenmalige Haagse Mytylschool.
Hoewel de naam behouden blijft zet De Stichting haar werk nu voort voor
(V)SO De Piramide.
 
Sponsoractiviteiten van de Vriendenkring vinden zowel aanbodgericht als vraaggericht plaats.
Enerzijds bieden bedrijven, instellingen en particulieren ongevraagd geld en/of bekostiging van activiteiten aan, anderzijds zet de Vriendenkring doelgericht trajecten uit om geld en/of bekostiging van activiteiten te verwerven.
De Vriendenkring heeft daartoe een indrukwekkend netwerk opgebouwd in zowel de Haagse regio als daarbuiten.
In dat netwerk participeren bedrijven, internationale serviceclubs en instellingen, zoals:

 • Motorhuis Den Haag
 • RABO-Bank
 • Ladies Circle Den Haag (LC 25);
 • Ronde Tafel 54 Den Haag;
 • Lions Club;
 • Fonds 1818;
 • Johan Cruijff Foundation;
 • Hommerson Foundation;
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland;
 • Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind;
 • Gouden Pollepel Gala.

Aanvragen
Aanvragen bij De Stichting kunnen worden geformuleerd door de teamleden van de school, door leerlingen, maar ook door ouders.
Een aanvraag wordt ingediend en is voorzien van een korte beschrijving, de relatie die het heeft met de doelen van de school, zoals omschreven in het schoolplan, en een begroting.
De Stichting gaat vervolgens de haalbaarheid van sponsorwerving voor de aanvraag na.
Bovendien vraagt de Stichting zich af of het wenselijk is dat zij de aanvraag coördineren.
Na acceptatie zet de Stichting een sponsortraject uit.
Het traject kan bestaan uit het indienen van een onderbouwde aanvraag bij een instelling, het organiseren van benefietbijeenkomsten, veilingen, loterijen enz.
Het beheer en besteding van de sponsorgelden vindt plaats in nauw overleg met de directie van de school.

De Stichting is er steeds op bedacht dat vormen van sponsoring overeenstemmen met de richtlijnen van het ministerie van OCenW.
Deze richtlijnen zijn beschreven in het Convenant Sponsoring, getekend op 19 februari 2009 door de staatssecretarissen van OCenW en veertien andere partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven.
Belangrijke afspraken binnen dit convenant:

 • Er is sprake van instemmingsrecht van de Medezeggenschapsraad bij de beslissing om een sponsorcontract af te sluiten;
 • Sponsorcontracten mogen niet conflicteren met de gezonde leefstijl van de leerlingen;
 • Slechts vanuit maatschappelijke betrokkenheid kunnen bedrijven met scholen samenwerken;
 • Deze samenwerking mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen;
 • De kernactiviteit van de school, m.a.w. het lesgeven, mag niet afhankelijk worden van sponsoring.

Download:
Convenant Sponsoring (pdf)
Brochure scholen en sponsoring (pdf) 

Schenkingen
Sponsoring wordt gekenmerkt door het leveren van een tegenprestatie door de school.
Wanneer er van de school geen tegenprestatie wordt verlangd, dan is er sprake van een schenking en is het Convenant Sponsoring niet van toepassing.
Toch zal De Stichting, ook in geval van schenkingen, de strekking van het Convenant Sponsoring als leidraad houden.

Dagelijks Bestuur van de Stichting
De Stichting heeft een dagelijks bestuur:
Mevrouw J. Hersbach, voorzitter en ergotherapeut van de school
Mevrouw M. Panis, secretaris en ouder van een ambulant begeleide leerling
De heer B. v.d. Broek, penningmeester en adjunct-directeur van de school
Mevrouw. C. van Teijlingen, lid en assistent van de school
Mevrouw D. Leidelmeijer, lid en ouder van een V.S.O.-leerling

De Stichting is notarieel vastgelegd en doet haar werk aan de hand van het Stichtingsreglement. 
De Statuten en het Uitreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden liggen bij de directie ter inzage.