SOLK en NAH

De Piramide onderscheidt zich door haar specifieke deskundigheid op het gebied van SOLK en NAH

SOLK
SOLK staat voor Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten. Het aantal jongeren met beperkingen in dagelijkse activiteiten als gevolg van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten groeit sterk. Jongeren van 12 tot 23 jaar met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten zoals chronische pijnklachten, vermoeidheid of hoofdpijn, kunnen na verwijzing door een arts terecht bij het SOLK spreekuur dat gezamenlijk door De Jutters, Sophia Revalidatie en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs de Piramide is opgezet. Om de jongeren de juiste zorg te bieden, werken deze instellingen nauw samen met de ziekenhuizen in de regio Haaglanden, Onderwijs Zieke Leerlingen Haaglanden en andere partners op het gebied van zorg en onderwijs.

Download:
Informatie voor verwijzers
Download:
Stroomschema SOLK spreekuur
Download:
Aanmeldformulier SOLK spreekuur

NAH
NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel. Onder Niet Aangeboren Hersenletsel verstaan we letsel dat is ontstaan in de loop van het leven, als gevolg van een ziekte of ongeval. Hersenletsel door aangeboren afwijkingen of door een geboortetrauma valt er dus niet onder. Het centrale kenmerk is een ‘breuk’ in de levenslijn: het leven voor en na het letsel verschilt essentieel. In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting zo’n 19.000 kinderen en jongeren tot 24 jaar te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van een hersenbloeding, een operatie, e.d.  In Den Haag en omgeving spreken we van zo’n 1000 bekende gevallen per jaar. De verwachting is dat er meer kinderen met niet onderkend hersenletsel zijn. In de praktijk blijkt de ‘impact’ van dergelijk letsel niet alleen het kind of de volwassenen in kwestie te treffen; ook het gezin ondervindt vaak (ook op lange termijn) allerlei problemen, zowel sociaal-emotioneel, financieel, als praktisch van aard. De omvang van de totale problematiek is veel groter dan meestal wordt aangenomen.
De onderwijskundige ambulante dienst van De Piramide verzorgt consultatiearrangementen, bedoeld voor leerlingen die vastlopen op school en waarvan bekend is dat de leerling betrokken is geweest bij een (onge)val of door ziekte hersenletsel heeft opgelopen.
Wanneer het consulatiearrangement NAH niet toereikend kan zijn biedt De Piramide observatieplekken in de school om inzicht te verkrijgen in datgene wat heeft de leerling nodig om weer in ontwikkeling te komen.