Ondersteuning en zorg

Deskundigen in (onderwijs)ondersteuning en zorg
De Piramide kent een breed scala aan deskundigen die zich bezig houden met (onderwijs)ondersteuning en zorgtaken.  

Onderwijsassistenten
 
De onderwijsassistenten voeren zowel onderwijsondersteunende als verzorgende taken uit. Een aantal onderwijsassistenten is met toestemming van de individuele ouder(s) door de verpleegkundige van de school geautoriseerd tot het verrichten van  'Voorbehouden en risicovolle handelingen'. Voorbeelden hiervan zijn katheteriseren, sondevoeding geven, controle van diabetesleerlingen en het toedienen van insuline. De medische zorg en verzorging van de leerling gaat altijd voor de onderwijsondersteunende taken. 


Schoolverpleegkundige
De schoolverpleegkundige is verantwoordelijk voor de inrichting van de medische zorg.

Intern begeleider
Om te zorgen voor optimale ontwikkeling van iedere leerling vertaalt de intern begeleider, samen met de leraar, het ontwikkelingsperspectief van iedere leerling in een concreet onderwijsprogramma.

Psycholoog, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker
Deze disciplines ondersteunen vanuit hun eigen expertise de ontwikkeling van de leerlingen. Zij hebben soms direct contact met leerlingen en ouders (bijvoorbeeld door begeleiding of advies). Daarnaast geven zij advies aan de leraren en hebben ze contact met externe instanties.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de afstemming van onderwijs, ondersteuning en behandeling van alle leerlingen.

Therapeuten
Therapeuten als de logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut leveren met hun specifieke kennis een belangrijke bijdrage bij de ontwikkeling van de leerling en de mogelijkheden tot het volgen van onderwijs.

Samenwerking ouders en school bij extra zorg

Voor sommige leerlingen op De Piramide is meer zorg nodig, dan de school uit haar kernondersteuning kan bieden. In die situaties wil de school nauw met ouders/verzorgers samenwerken om meer zorg de school binnen te halen. In de folder: 'Informatie over de bekostiging van zorg op De Piramide' kunt u lezen hoe De Piramide deze samenwerking wil vormgeven. Lees verder :

Bestad: Stroomschema zorg op school.pdf

Bestand: Informatie over de bekostiging van zorg op VSO De Piramide.pdf